ข้อมูลพิกัดโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน จำนวน เปอร์เซนต์
โรงเรียนขนาดเล็ก 5 7.46%
โรงเรียนขนาดกลาง 25 37.31%
โรงเรียนขนาดใหญ่ 19 28.36%
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 18 26.87%
รวม 67

ข้อมูลพิกัดโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
2 ชิโนรสวิทยาลัย
3 ทวีธาภิเศก
4 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
6 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
7 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
8 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
9 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
10 บางปะกอกวิทยาคม
11 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
12 ปัญญาวรคุณ
13 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
14 มหรรณพาราม
15 มักกะสันพิทยา
16 มัธยมวัดดาวคนอง
17 มัธยมวัดดุสิตาราม
18 มัธยมวัดนายโรง
19 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
20 มัธยมวัดสิงห์
21 มัธยมวัดหนองแขม
22 มัธยมวัดเบญจมบพิตร
23 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
24 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
25 ราชวินิต มัธยม
26 ราชวินิตบางแคปานขำ
27 ฤทธิณรงค์รอน
28 วัดนวลนรดิศ
29 วัดน้อยนพคุณ
30 วัดบวรนิเวศ
31 วัดบวรมงคล
32 วัดประดู่ในทรงธรรม
33 วัดพุทธบูชา
34 วัดรางบัว
35 วัดราชบพิธ
36 วัดราชาธิวาส
37 วัดราชโอรส
38 วัดสระเกศ
39 วัดสังเวช
40 วัดอินทาราม
41 วิมุตยารามพิทยากร
42 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
43 ศีลาจารพิพัฒน์
44 ศึกษานารี
45 ศึกษานารีวิทยา
46 สตรีวัดระฆัง
47 สตรีวัดอัปสรสวรรค์
48 สตรีวิทยา
49 สวนกุหลาบวิทยาลัย
50 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
51 สวนอนันต์
52 สันติราษฎร์วิทยาลัย
53 สามเสนวิทยาลัย
54 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
55 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
56 สุวรรณารามวิทยาคม
57 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
58 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
59 เตรียมอุดมศึกษา
60 เทพศิรินทร์
61 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
62 แจงร้อนวิทยา
63 โพธิสารพิทยากร
64 โยธินบูรณะ
65 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
66 ไชยฉิมพลีวิทยาคม
67 ไตรมิตรวิทยาลัย